Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości w złotych brutto
1.
KW BI1P/00100064/9

1075/1
(opis użytku: BR R IVa – 0,0069 ha)

Powiat: bielski
Gmina: Rudka
Obręb: 0009 Rudka
0,0069 ha – powierzchnia działki
Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 1075/1 o powierzchni 0,0069 ha, położona w obrębie Rudka, gmina Rudka.

Aktualnie zawarta jest umowa dzierżawy nieruchomości od 1.08.2018 r. do 31.10.2018 r.
Przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 1074, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości.
774,90 zł brutto, w tym podatku od towarów i usług 23% – 144,90 zł, a netto 630,00 zł)
2.
KW BI1P/00100064/9

1075/2
(opis użytku:
BR R IVa – 0,0066 ha,
W R klasa IVa – 0,0002 ha),

Powiat: bielski
Gmina: Rudka
Obręb: 0009 Rudka
0,0068 ha – powierzchnia działki Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 1075/2 o powierzchni 0,0068 ha, położona w obrębie Rudka, gmina Rudka.

Aktualnie zawarta jest umowa dzierżawy nieruchomości od 1.08.2018 r. do 31.10.2018 r.
Przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 1074, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości.
762,60 zł brutto, w tym podatku od towarów i usług 23% – 142,60 zł, a netto 620,00 zł)
3.
KW BI1P/00100064/9

1075/3
(opis użytku:
BR R IVa – 0,0841 ha,
W R klasa IVa – 0,0193 ha),

Powiat: bielski
Gmina: Rudka
Obręb: 0009 Rudka
0,1034 ha – powierzchnia działki,

116,00 mkw. – powierzchnia zabudowy budynku,

104,00 mkw. – powierzchnia użytkowa budynku.

606,00 mkw. – kubatura całkowita.
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 1075/3 o powierzchni 0,1034 ha, położona w obrębie Rudka, gmina Rudka, zabudowana budynkiem oznaczonym numerem 5 przy ul. Wolności, o powierzchni zabudowy 116 mkw. i powierzchni zabudowy 104,00 mkw. Kubatura całkowita – 606,00 mkw.
Liczba kondygnacji – 1+ w podpiwniczeniu kotłownia.
Rob budowy – w latach 1950.

Kształt działki zbliżony do trapezu.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi:
– od północy – działki zabudowanej oznaczone nr: 1075/2 i 1072,
– od wschodu – działki niezabudowane oznaczone nr: 1107, 1096,
– od zachodu – działka zabudowana oznaczona nr: 1074, 1075/1,
– od południa – droga utwardzona ul. Wolności w Rudce.
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Wolności, która jest o nawierzchni asfaltowej.
Na nieruchomości usadowione są słupy elektryczne oraz przy granicy od strony wschodniej – rów melioracyjny.
Od strony i fragmentami po bokach nieruchomość jest ogrodzona siatka metalową w ramach.
Nieruchomość wyposażona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:
– sieć energetyczna,
– sieć wodociągowa gminna,
– kanalizacja gminna.

Konstrukcja budynku:
– ławy fundamentowe – żelbetowe wylewane,
– ściany fundamentowe – betonowe wylewane,
– ściany konstrukcyjne zewnętrzne – murowane z cegły i bloczków betonowych,
– ściany działowe –murowane,
– stropy na belkach drewnianych,
– podsufitka z desek, podbita twarda płytą i malowana farbą,
– podciągi, nadproża – żelbetowe wylewane,
– dach drewniany, dwuspadowy, kryty eternitem falistym,
– stolarka okienna – okna drewniane typowe, okratowane,
– stolarka drzwiowa – drzwi drewniane,
– posadzki – betonowe pokryte gumoleum,
– ściany wewnętrzne otynkowane tynkiem gładkim i malowane farbą,
– elewacja zewnętrzna – tynki cementowo– wapienne i malowane na kolor,
– schody do kotłowni – żelbetowe,
– Instalacje w budynku:
• elektryczna,
• wodociągowa,
• kanalizacyjna,
• ogrzewanie budynku z kotłowni na opał stały.
Stan techniczny budynku – słaby.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/95/05 Rady Gminy Rudka z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1075/3 w obrębie wsi Rudka, oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1075/3 położona na terenie wsi Rudka, gmina Rudka, nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków województwa podlaskiego, a leży w części zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Rudka, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 29.12.2015 r., l. dz. KL.WKZ.-534/55/79 pod nr rejestru A-418.

Aktualnie zawarta jest umowa dzierżawy części nieruchomości gruntowej i części budynku  od 1.08.2018 r. do 31.10.2018 r.
Przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
68 000,00 zł
(uwzględniająca zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) – sprzedaż budynku oraz zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 29a ust. 8 w/w ustawy – sprzedaż gruntu, na którym posadowiony jest budynek.

 
Zarządzeniem nr 55/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. Wojewoda Podlaski wyraził zgodę Staroście Bielskiemu wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej, na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1075/1 o pow. 0,0069 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze BI1P/00100064/9, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1074, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

Zarządzeniem nr 58/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. Wojewoda Podlaski wyraził zgodę Staroście Bielskiemu wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej, na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1075/2 o pow. 0,0068 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze BI1P/00100064/9, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1072, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

Zarządzeniem nr 56/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 Wojewoda Podlaski wyraził zgodę Staroście Bielskiemu wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej, na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1075/3 o pow. 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze BI1P/00100064/9.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 8 sierpnia 2018 r. na okres 21 dni, tj. od 8 do 29 sierpnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, a także zamieszczeniu na stronach internetowych: www.powiatbielski.pl, http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do 20 września 2018 r.

Szczegółowe warunki bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości wskazanych w pkt 1 i 2 wykazu zostaną określone w protokołach z rokowań spisanych z nabywcami, które będą podstawą do zawarcia umowy notarialnej.

Wymieniona nieruchomość w pkt 3 będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości, w odrębnym ogłoszeniu.

Bliższych informacji o nieruchomościach w wykazie można zasięgnąć w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 4, pokój nr 4 albo telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Z up. Starosty

 

mgr Ryszard Anusiewicz
Sekretarz Powiatu

Powrót na początek strony