Kwalifikacja wojskowa 2021

Ilustracja do artykułu kwalifikacja wojskowa640.png

Kogo dotyczy?
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. oraz od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. na terenie całego kraju. W powiecie bielskim rozpocznie się już od 19 maja, obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2002, ale nie tylko.

Procedury!
Procedurę reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 47). Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy wsparciu organów władzy samorządowej niższego szczebla (starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz terenowych organów administracji wojskowej (szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień). Szczegółowe zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego, w tym siedziby i zasięg działania poszczególnych powiatowych komisji lekarskich określa obwieszczenie nr 14/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2021 r. o kwalifikacji woskowej w 2021 r.

Kogo obejmuje obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej?
Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:
• mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
• mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osoby urodzone w latach 2000-2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
• kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Informacja dla wezwanych – jak się przygotować?
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– posiadaną dokumentację medyczną,
– aktualną fotografię o wymiarach 35 mm × 40 mm (bez nakrycia głowy),
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w ostatnich 12 (lub 24) miesięcach oraz książeczkę wojskową.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, kwalifikacja wojskowa 2021 zostanie przeprowadzona na szczególnych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wezwani powinni przy wejściu do siedziby powiatowej komisji lekarskiej, zdezynfekować dłonie, sprawdzić temperaturę ciała, posiadać niezbędne dokumenty, maseczkę oraz długopis. W trakcie przebywania w budynku należy przestrzegać określonych komunikatów i oznaczeń dottyzcących zasad przemieszczania się, należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób.

Nie mogę się stawić?
Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 w Bielsku Podlaskim
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17
Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 w Bielsku Podlaskim:
Miasta: Bielsk Podlaski, Brańsk
Gminy wiejskie: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki
Czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 w Bielsku Podlaskim:
19 maja – 21 czerwca 2021 r.

Powrót na początek strony