Projekt budżetu Powiatu Bielskiego na 2021 rok

Powiat Bielski w 2021 r. będzie dysponował budżetem większym niż w roku bieżącym. Zarząd Powiatu podjął uchwałę regulującą wielkość dochodów i wydatków w przyszłym roku budżetowym.

Ilustracja do artykułu pieniądze640.jpg

Przyjęty projekt trafi teraz do komisji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, które poddadzą go analizie. O ostatecznym jego kształcie radni zdecydują na grudniowej sesji.

Dochody Powiatu zaplanowano na ponad 62 mln zł, z tego prawie 60 mln stanowić będą dochody bieżące. Będą one większe o blisko 2,8 mln zł od ujętych w uchwale budżetowej na rok 2020. Głównym źródłem dochodów będzie część oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca subwencji ogólnej – w sumie to niemal 29 mln zł. Ponad 11 mln zł stanowić będzie udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Pięć mln zł przyniosą wpływy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku, a ponad siedem mln zł wynieść mają dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Większe będą także wydatki. Zarząd zaplanował je w wysokości przekraczającej 67 mln zł i będą one wyższe o blisko cztery mln zł od planowanych na rok bieżący. Największy udział po stronie wydatków będzie miała realizacja zadań oświatowych – będą one kosztowały budżet Powiatu ponad 20 mln zł. Kwotę przekraczającą 13 mln zł przeznaczy się na politykę i pomoc społeczną, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz wsparcie dla rodzin. Znaczną część środków w tym zakresie pochłonie utrzymanie brańskiego DPS-u (sześć mln zł) oraz utrzymanie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (1,7 mln zł). Ponad siedem mln zł przeznaczy się na wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami realizowane przez Powiat.

Blisko 11 mln zł będą kosztowały zadania inwestycyjne. Wśród nich największą wartość osiągnie planowana budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim – w przyszłym roku będzie to prawie pięć mln zł. Milion zł przeznaczone zostanie na przebudowę drogi Bielsk Podlaski – Strabla, a 3,2 mln zł na przebudowę drogi powiatowej biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 681 – Popławy – Puchały Stare – do granicy powiatu.

Zwiększy się także deficyt budżetowy. Na rok 2020 jego wysokość określono na 3,5 mln zł, natomiast w budżecie roku przyszłego ulegnie on zwiększeniu do blisko 4,8 mln zł. Głównym źródłem jego pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

Znaczące zwiększenie budżetu w stosunku do roku ubiegłego jest bardzo optymistycznym znakiem wskazującym, iż Powiat mimo ogólnego spowolnienia gospodarczego spowodowanego epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, nie zamierza poddać się recesji. Przeciwnie – Zarząd Powiatu planując wydatki, zwłaszcza inwestycyjne, zadecydował o tradycyjnych kierunkach (oświata i drogi) i intensywnym tempie dalszego rozwoju, nie zaniedbując przy tym zabezpieczenia innych ważnych potrzeb społecznych.

 

pd

Powrót na początek strony