Relacja z XXIII sesji rady powiatu

Dwudziestego dziewiątego kwietnia br. na XXIII sesji obradowała rada powiatu. Głównym elementem posiedzenia było votum zaufania i absolutorium, które radni udzielili zarządowi powiatu. Z wyrażoną w ten sposób oceną działań zarządu w 2020 roku związanych było szereg sprawozdań, które dominowały w porządku obrad sesji.

Ilustracja do artykułu Sesja 25 czerwca640.jpg

Udzielenie przez radnych votum zaufania zarządowi związane jest z przyjęciem przez nich raportu o stanie powiatu za ubiegły rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym zarówno raport, jak i udzielenie votum zaufania powinny być przedmiotem sesji absolutoryjnej. Tak też stało się podczas obrad ostatniej sesji. Radni bowiem udzielili także absolutorium zarządowi, doceniając sposób, w jaki ten ostatni gospodarował budżetem powiatu w roku 2020.

Przegłosowanie absolutorium poprzedziło zapoznanie się przez radę i przyjęcie całego szeregu sprawozdań i informacji. Zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi radni rozpatrywali zatem informację o stanie mienia Powiatu Bielskiego według stanu na 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie komisji rewizyjnej z wyników kontroli wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2020 rok i wreszcie sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2020 rok.

Ostatecznie wykonanie budżetu powiatu za ubiegły rok spotkało się ze zdecydowanie pozytywną oceną radnych rady powiatu. W głosowaniu nad przyjęciem absolutorium 16 radnych oddało głos „za”, a jeden wstrzymał się od głosu.

W porządku obrad sesji znalazło się kilka innych tematów sprawozdawczych. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym, informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Bielskiego za ubiegły rok, sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, informacją z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz powiatowych programów realizowanych w 2020 roku wraz z oceną zasobów pomocy społecznej. Rozpatrzono także sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu bielskiego z organizacjami pozarządowymi.

W zakresie spraw społecznych rada podjęła kilka uchwał, związanych z przyjęciem programów działania na rok bieżący i lata przyszłe. Dokonano zatem przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie bielskim na lata 2021-2023 i powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie bielskim na lata 2021-2024. Przedmiotem jednej z uchwał było określenie zadań, na które powiat bielski przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Na każdej sesji rada powiatu dokonuje bieżącej korekty budżetu powiatu. Także obecnie podjęła ona dwie uchwały w tym zakresie, przegłosowując zmian w budżecie powiatu na rok bieżący oraz dokonując zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2021-2025.

Ponadto rada powiatu rozpatrzyła skargę mieszkańca powiatu bielskiego na działalność starosty bielskiego. Po zapoznaniu się z opinią komisji skarg, wniosków i petycji rada uznała skargę za bezzasadną.

Z porządkiem obrad sesji i materiałami sesyjnymi można zapoznać się, odwiedzając Biuletyn Informacji Publicznej powiatu bielskiego.

 

pd

Powrót na początek strony