Relacja z XXV sesji rady powiatu

Trzydziestego czerwca br. po raz pierwszy od 15 miesięcy w trybie stacjonarnym obradowała Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim. Radni stawili się na posiedzeniu w komplecie.

Ilustracja do artykułu _DSC3490 pd.JPG

Tematykę obrad zdominowała sprawozdawczość jednostek organizacyjnych powiatu. Najwięcej miejsca w dyskusji poświęcono działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. Stało się tak na skutek zapytania jednego z radnych, którego interesowało uzasadnienie dla wysokości kosztów pobytu, ponoszonych przez pensjonariuszy w odniesieniu do skromnych emerytur pobieranych przez znaczącą część mieszkańców powiatu. Oczekiwanej przez niego odpowiedzi udzieliła zarówno dyrektor DPS Anna Klinicka, jak też obaj starostowie – Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko.

Z przekazanych informacji wynika, iż placówka publiczna, jaką jest DPS, musi zachować odpowiednie standardy zatrudnienia. W przeliczeniu na jednego mieszkańca musi być zatem zapewnione zatrudnienie na poziomie 0,6 etatu w kategorii personelu pielęgniarskiego i 0,5 etatu w odniesieniu do pozostałych pracowników. Koszty wynagrodzeń zatem mają największy wpływ na wysokość opłaty za pobyt w placówce. Z emerytury pensjonariuszy pobierane są opłaty w wysokości 70 proc. jej wysokości, pozostałe należności opłacane są przez właściwe samorządy gminne lub rodziny. W przypadku osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji socjalnej, obowiązek uregulowania opłat z tytułu pobytu w DPS należy do gminy, na terenie której zamieszkuje osoba zainteresowana pobytem w placówce.

Natomiast dyrektor Klinicka omówiła problemy, z jakimi kierowana przez nią jednostka oraz zatrudniony personel i mieszkańcy spotykali się podczas epidemii koronawirusa. Podkreśliła przy tym ogromną pomoc, z jaką spotkała się ze strony starostów, zarządu powiatu, radnych oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu.

Z podobną sytuacją spotkali się także podopieczni i pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1. Tu dodatkową trudnością dla dyrekcji był fakt, iż jej mieszkańcami są małoletnie dzieci. Konieczność pozostawania w izolacji i brak możliwości spotykania się z rówieśnikami w szkole powodowały nowe i znaczące problemy, z którymi trzeba było sobie poradzić. Również dyrektor tej placówki Zenaida Profiruk dziękowała starostom, zarządowi powiatu i jednostkom powiatowym za udzielane wsparcie i pomoc.

posiedzenie rady powiatu

Wicestarosta Piotr Bożko na podstawie dotychczas przeprowadzonej dyskusji podkreślił bardzo pozytywny fakt, iż administracji powiatowej w okresie pandemii udało się stworzyć zespół wzajemnie wspierających się jednostek, tworzących ściśle powiązaną wspólnotę. Dzięki tej współpracy udało się przezwyciężyć wiele problemów i uniknąć ludzkich dramatów, której doświadczyło wiele innych samorządów powiatowych.

Za zdecydowane i odważne działania zarządu powiatu w walce z zagrożeniem koronawirusem dziękował również dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Mirosław Reczko. Na jego uznanie zasłużyło szczególnie podjęcie ryzykownej, lecz jak się okazało – właściwej decyzji o objęciu całej placówki funkcją szpitala covidowego. Dyrektor odpowiadał też na pytania radnych, wyjaśniając sytuację finansową szpitala, którego bilans za ubiegły rok zamknął się zyskiem w wysokości 2,3 mln zł.

Kolejne zagadnienia dotyczyły podejmowania uchwał z różnych dziedzin działalności powiatu. Starosta wyjaśnił okoliczności, które towarzyszą zawarciu porozumienia w celu opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030. Będzie ono zawierane między powiatem a samorządami gminnymi, a opracowany dokument będzie podstawą do sporządzenia strategii rozwoju powiatu. Ma to także związek z zawartym przez samorządy powiatowe i wojewódzki partnerstwem południowo-wschodniego Podlasia.

Ponadto rada podjęła uchwały wyrażające zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości, niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty dotyczącej kosztów odzyskania należności w Powiecie Bielskim i jego jednostkach organizacyjnych, a także uchwały budżetowe w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2021 rok i zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

pd

Powrót na początek strony