Rolnictwo

Obszar użytków rolnych w powiecie bielskim wynosi 99 959 ha, w tym:
– grunty orne – 59 447 ha, stanowiące 59,5 proc. użytków rolnych,
– użytki zielone – 40 343 ha, czyli 40,3 proc.,
– sady – 0,1 proc.

W powiecie funkcjonuje ponad 10 tys. gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, średnia wielkość gospodarstw wynosi 9,81 ha. W gospodarstwach rolnych zamieszkuje ok. 37 tys. osób (58,6 proc. ogółu mieszkańców powiatu), z czego mężczyźni to ok. 19 tys., kobiety ok. 18 tys. Zachodzące na terenie powiatu procesy demograficzne to szybkie starzenie się mieszkańców wsi oraz migracje do miast. Właściciele gospodarstw w wieku do 30 lat stanowią 7,5 proc.; od 31 do 40 lat – 17,7 proc.; 41-60 lat – 39 proc. i powyżej 60. roku życia – 35,8 proc. ogółu właścicieli.

zdjęcie: Żniwa

Biorąc pod uwagę strukturę jakościową gleb powiatu, największy odsetek stanowią gleby IV kl. – ok. 50 proc. i V klasy bonitacyjnej – 26 proc. Gleby I i II kl. nie występują, zaś kl. III stanowi ok. 14 proc.; kl. VI i VII stanowi 10 proc. ogółu gruntów. Największa powierzchnia gruntów ornych występuje w gminach Bielsk Podlaski i Brańsk, najmniejsza – w gminie Rudka. W gminach: Bielsk, Boćki, Brańsk i Orla grunty orne stanowią ponad 60 proc. użytków rolnych.

Produkcja rolnicza w powiecie prowadzona jest w dwóch kierunkach – roślinnym (uprawa zbóż) i zwierzęcym (hodowla bydła i trzody).

zdjęcie: Bydło mleczne

Głównym celem hodowli bydła jest produkcja mleka, czym zajmuje się około 5,7 tys. gospodarstw. Na 100 ha użytków rolnych przypada 59 sztuk bydła. Produkcja towarowa mleka od jednej krowy wynosi średnio 3250 litrów na rok. Natomiast produkcja roślinna ma charakter towarowy oraz paszowy. Wytwarzanie pasz jest rozpowszechnione ze względu na klasę gleb, jak również hodowlę zwierząt, szczególnie bydła mlecznego.

Dodatkowo rolnicy nadal hodują stada zwierząt typu „kombinowanego”, tj. mięsno-mlecznego. Krowy są wykorzystywane do produkcji mleka, a cielęta opasane do sprzedaży na żywiec wołowy.

Newsletter

Powrót na początek strony