Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Bielsku Podlaskim, ul. Koszarowa, ul. Studziwodzka

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 3650/3 o powierzchni 0,2006 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Koszarowej, 3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00075649/9.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami geodezyjnymi działek: 3650/3 o powierzchni 0,2006 ha, 3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, położona jest w obrębie 3 Bielsk Podlaski, miasto Bielsk Podlaski jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków i posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą nr BI1P/00075649/9.

W ewidencji gruntów i budynków działki nr 3650/3 o powierzchni 0,2006 ha i 3650/6 o powierzchni 0,0198 ha, położone w obrębie 3 Bielsk Podlaski, miasto Bielsk Podlaski, wykazane są jako użytki: „Bi”.

Nieruchomość faktycznie położona jest w sąsiedztwie innych terenów zabudowanych i gruntów zabudowanych na terenach ornych.

Kształt: działka 3650/3 – wielobok, działka 3650/6 – prostokąt.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi:
– od północy – ulica Koszarowa,
– od wschodu – działki zabudowane oznaczone nr: 3650/7, 3650/10,
– od zachodu – działka zabudowana oznaczona nr: 3650/1,
– od południa – działki zabudowane oznaczone nr: 3650/1, 3650/10.

Od strony północnej i od strony zachodniej nieruchomość jest ogrodzona siatką metalową w ramach.

Nieruchomość wyposażona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej:
– linia elektroenergetyczna,
– kanalizacja sanitarna,
– droga bitumiczna.

Przez działkę nr 3650/3 przebiega przyłącze wodociągowe wB50 i wB40 oraz przyłącze kanalizacyjne.

Działki położone w Bielsku Podlaskim, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr geod. 3650/3 i 3650/6 znajdują się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z dyspozycjami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzonego uchwałą nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 r. działki znajdują się:
1) działka o nr geod. 3650/3 – przeznaczona pod zabudowę usługową o różnorodnym charakterze.

Zgodnie z wypisem z rozdziału II zmiany studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski – kierunki przeznaczenia, rozwoju oraz zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej:
a) przeznaczenie podstawowe:
– zabudowa usługowa komercyjna w tym handel, gastronomia, administracja, turystyka i zamieszkanie zbiorowe,
b) przeznaczenie uzupełniające:
– usługi publiczne,
– istniejąca zabudowa o innych funkcjach,
– tereny przestrzeni publicznych,
– tereny zieleni urządzonej i przyulicznej,
– komunikacja, parkingi i infrastruktura techniczna.
2) działka o nr geod. 3650/6 – przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną intensywną.

Zgodnie z wypisem z rozdziału II zmiany studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski – kierunki przeznaczenia, rozwoju oraz zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej:
a) przeznaczenie podstawowe:
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) przeznaczenie uzupełniające:
– zabudowa usługowa, rzemieślnicza i drobna wytwórczość w formie wolnostojącej bądź wbudowanej w zabudowę mieszkaniową,
– istniejąca zabudowa o innych funkcjach,
– tereny przestrzeni publicznych,
– tereny zieleni urządzonej i przyulicznej,
– komunikacja, parkingi i infrastruktura techniczna.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski decyzją nr 54/18 znak: GP.6730.70.2018.ZT z dnia 31 marca 2018 r. ustalił warunki zabudowy działek dla inwestycji w zakresie zabudowy usługowej: budowy budynku kultu religijnego Zboru Świadków Jehowy w Polsce, miejsc postojowych i infrastruktury technicznej.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest ograniczona w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 lutego 2021 r.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 239 850,00 złotych brutto.

Cena uwzględnia należny podatek od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.), w stawce 23%.

Wysokość wadium wynosi 24 000,00 złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Minimalne postąpienie: 2400,00 złotych.

Przetarg odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (sala konferencyjna, I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu ustalonego wadium do dnia 31 maja 2021 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, w taki sposób aby do dnia 31 maja 2021 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego. Za datę wpłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium). Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów związanych z okazaniem granic działki w terenie, została określona wg stanu wykazanego w ewidencji gruntów i budynków oraz z księdze wieczystej. Nabywca z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nabędzie prawa do wyżej opisanych czynności. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmiany w dotychczasowej księdze wieczystej.

W przetargu może uczestniczyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które wpłaciły wadium w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru (lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu ww. podmiotów). W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wpisu z KRS (lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej) winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca, który wygra przetarg, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Nabywca, który wygra przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby przed dniem zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów podatku od nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Bielski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 4 (pokój nr 113b lub nr 105), tel. 85 833 11 40 lub 85 833 11 22.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

 

md/GK.6840.5.2018

Newsletter

Powrót na początek strony