Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Rudce

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1075/3 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00100064/9.

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 1075/3, położona w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka o powierzchni 0,1034 ha jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków i posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą nr BI1P/00100064/9.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 1075/3 o powierzchni 0,1034 ha, położona w obrębie 0009 Rudka, gmina Rudka, wykazana jest jako użytek: „Br R IVa – 0,0841 ha, W R klasa IVa – 0,0193 ha”.

Nieruchomość faktycznie zabudowana jest budynkiem oznaczonym numerem 5 przy ul. Wolności o powierzchni zabudowy 116 mkw. o powierzchni zabudowy 104,00 mkw. Kubatura całkowita – 606,00 mkw. Liczba kondygnacji – 1 + w podpiwniczeniu kotłownia. Rok budowy budynku – w latach 1950. Kształt działki zbliżony jest do trapezu. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi: od północy – działki zabudowanej oznaczone nr: 1075/2 i 1072, od wschodu – działki niezabudowane oznaczone nr: 1107, 1096, od zachodu – działka zabudowana oznaczona nr: 1074, 1075/1, od południa – droga utwardzona ul. Wolności w Rudce. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Wolności, która jest o nawierzchni asfaltowej. Na nieruchomości usadowione są słupy elektryczne oraz przy granicy od strony wschodniej – rów melioracyjny. Od strony frontowej i fragmentami po bokach nieruchomość jest ogrodzona siatką metalową w ramach. Nieruchomość wyposażona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa gminna, kanalizacja gminna.

Konstrukcja budynku: ławy fundamentowe – żelbetowe wylewane, ściany fundamentowe – betonowe wylewane, ściany konstrukcyjne zewnętrzne – murowane z cegły i bloczków betonowych, ściany działowe – murowane, stropy na belkach drewnianych, podsufitka z desek, podbita twarda płytą i malowana farbą, podciągi, nadproża – żelbetowe wylewane, dach drewniany, dwuspadowy, kryty eternitem falistym, stolarka okienna – okna drewniane typowe, okratowane, stolarka drzwiowa – drzwi drewniane, posadzki – betonowe pokryte gumoleum, ściany wewnętrzne otynkowane tynkiem gładkim i malowane farbą, elewacja zewnętrzna – tynki cementowo-wapienne i malowane na kolor, schody do kotłowni – żelbetowe, instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ogrzewanie budynku z kotłowni na opał stały. Stan techniczny budynku – słaby.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/95/05 Rady Gminy Rudka z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka w granicach zainwestowania ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VI/23/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Rudka w granicach zainwestowania, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1075/3 położona w obrębie gruntów wsi Rudka, oznaczona jest symbolem MN – tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem usług i rzemiosła o charakterze nieuciążliwym.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1075/3 położona na terenie wsi Rudka, gmina Rudka, nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków województwa podlaskiego, a leży w części zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Rudka, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 29.12.2015 r., l.dz. KL.WKZ.-534/55/79 pod nr rejestru A-418.

Na terenie, na którym leży działka, nie jest planowana inwestycja celu publicznego. Rada Gminy Rudka nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia specjalnej strefy rewitalizacji.

Nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest ograniczona w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 5.12.2018 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 9.04.2019 r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 25.06.2019 r.
Czwarty przetarg odbyła się w dniu 11.09.2019 r.
Piąty przetarg odbył się w dniu 4.12.2019 r.
Szósty przetarg odbył się w dniu 8.07.2020 r.
Siódmy przetarg odbył się w dniu 3.11.2020 r.
Ósmy przetarg odbył się w dniu 23.02.2021 r.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 45 490,00 złotych brutto.

Wysokość wadium wynosi 5000,00 złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Minimalne postąpienie: 460,00 złotych.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na postawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) – sprzedaż budynku oraz na podstawie art. 29a ust. 8 ww. ustawy – sprzedaż gruntu, na którym posadowiony jest budynek, zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDII.2-2.4012.370.2017.2.AP z dnia 09.11.2017 r.

Przetarg odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (sala konferencyjna, I piętro) .

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu ustalonego wadium do dnia 1 czerwca 2021 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, w taki sposób aby do dnia 1 czerwca 2021 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego. Za datę wpłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium). Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów związanych z okazaniem granic działki w terenie, została określona wg stanu wykazanego w ewidencji gruntów i budynków oraz z księdze wieczystej. Nabywca z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nabędzie prawa do wyżej opisanych czynności. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmiany w dotychczasowej księdze wieczystej.

W przetargu może uczestniczyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które wpłaciły wadium w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru (lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu ww. podmiotów). W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wpisu z KRS (lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej) winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca, który wygra przetarg, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Nabywca, który wygra przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby przed dniem zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów podatku od nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Bielski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 (pokój nr 113b lub pokój nr 105, tel. 85 833 11 40 lub 85 833 11 22.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

 

md/GK.6840.2.2016

Newsletter

Powrót na początek strony